ترجمه‌یِ فارسیِ (قديمیِ) من از کتابچه‌یِ زير را از اين‌جا می‌توانيد دانلود کنيد.

Dry, Wakeling. Wagner’s Tristan und Isolde. The De La More Press, 1903

بخشي از کتاب:

گيرايیِ ويژه دارد که از زبانِ خودِ واگنر بشنويم که اين تراژدیِ عاشقانه‌یِ شکوهمند به او الهام شده بود. درباره‌یِ گسترشِ انديشه‌ها و نظريه‌هایِ واگنر و هدفِ او در زندگی بسيار سخن گفته اند. امّا کلام و موسيقیِ تريستان درست از اعماقِ روحِ انسان بيرون آمد. تنگنایِ تهی‌دستی، بدهی‌هایِ خستگی‌آور، بيماریِ عصبیِ هولناک، چشم‌اندازِ تيره‌وتار—هيچ‌يک از اين‌ها نتوانست کششِ الهامِ او را بند آورد. اثرش برایِ او ارجمندتر از هميشه شد، و ملودی مانندِ رودي آرام جاری شد. نظريه‌هایِ او تنها زمينه‌چينی‌اي ضروری شدند، ساماني که او بر فرازِ آن با يقينِ مطلق تا بلندی‌هایِ دست‌نخورده‌یِ بيانِ موسيقايی برآمد.

 

 93/05/06 

بايگانی| نمايه| تماس