آنک انسان، «چرا اين‌چنين زيرک ام»، پاره‌ی ۵:

«من نمی‌دانم ديگران چه تجاربی با واگنر داشته اند: در آسمانِ رابطه‌ی ما هرگز هيچ ابری گذر نکرد...»

تنها يک بند جلوتر:

«آن‌چه ما را به هم نزديک می‌کند اين است که ما، بيش از آن‌چه در توانِ انسان‌های اين قرن است، عميقاً رنج کشيديم و يک‌ديگر را نيز رنج داديم...»

فقط يک نيچه می‌توانست درباره‌ی «صميمانه»ترين رابطه‌ی زندگی‌اش هم اين و هم آن را بنويسد.

 
پنـ: ترجمه از بهروزِ صفدری.
 

 93/05/14 

بايگانی| نمايه| تماس